Polityka prywatności / RODO / cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane pozyskiwane są od Usługobiorcy podczas zakładania przez niego konta na naszych stronach a także podczas dokonywania przez niego transakcji handlowych w naszym serwisie internetowym i poza nim (w zależności od wariantu wybranej usługi).

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są niezbędne i wykorzystywane do:

  • wykonania umowy zawartej z Usługobiorcą, w tym do świadczenia usługi drogą elektroniczną, do dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży; zakładania i zarządzania kontem Usługobiorcy oraz zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych
  • obsługi reklamacji, zapytań i zgłoszeń kierowanych na adres Administratora listownie lub mailowo
  • do kontaktu z Usługobiorcą w celach związanych ze świadczeniem usług i dozwolonych działań marketingowych – za jego zgodą przez telefon i email
  • do celów podatkowych i rachunkowych, zgodnie z literą obowiązującego w tym zakresie prawa
  • do zapewnienia obsługi transakcji płatniczych
  • do windykacji należności i postępowań sądowych
  • celów archiwizacyjnych i statystycznych (obowiązki wynikające z przepisów prawa)

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców, 

  1. Adres e-mail,
  2. Numer telefonu,

Ponadto, w celu zawarcia umowy i jej wykonania, niezbędne jest podanie wszystkich lub niektórych spośród następujących danych osobowych (bez nich usługa nie będzie mogła być świadczona): imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, data urodzenia, miejsce urodzenia, telefon, adres zamieszkania oraz/lub informacje o firmie i jej adresie oraz danych pracowników (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia), jeśli świadczenie usługi ma dotyczyć pracowników firmy.

Prócz tego Administrator zbiera informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe podane przez Usługobiorcę Administrator możę udostępnić osobom trzecim, którym zlecił realizację czynności związanych z przetwarzaniem danych, jedynie w zakresie i celu, w jakim przetwarza je sam Administrator. Administrator ma też obowiązek udostępnić dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, jeśli wystąpią z takim żądaniem. Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od daty zakończenia umowy pomiędzy Usługobiorcą i Administratorem. Nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji w/w uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: hello@kudlik.info

PLIKI “COOKIES”

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności jej części wymagających autoryzacji.

W ramach strony internetowej stosowane są cookies sesyjne oraz analityczne.

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

“Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jej układ. “Analityczne” “cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Usługobiorca ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.