Szkolenia BHP

Oferujemy obowiązkowe szkolenia BHP, wstępne i okresowe dla wszystkich stanowisk pracy, od robotniczych, poprzez administracyjno-biurowe, inżynieryjno-techniczne a na szkoleniach dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami skończywszy.

SZKOLENIA WSTĘPNE

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Powinno zostać przeprowadzone PRZED dopuszczeniem nowozatrudnionego pracownika do wykonywanej pracy.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby BHP, który w jego trakcie zapoznaje uczestników szkolenia m.in. z podstawowymi przepisami prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca i w jego trakcie omawia m.in. charakterystykę danego stanowiska pracy, ryzyko zawodowe z nim związane oraz sposób bezpiecznego wykonywania pracy.

SZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenie okresowe to aktualizacja oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz na zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w ciągu pierwszych 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Wyjątkiem są osoby kierujące pracownikami, które szkolenie okresowe powinny odbyć w ciągu 6 miesięcy po odbyciu szkolenia wstępnego.

Kolejne szkolenie okresowe przeprowadza się raz na trzy lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, co najmniej raz na rok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz na 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych oraz przynajmniej raz na 5 lat dla pozostałych grup zawodowych.

O szczegóły i cennik zapytaj tutaj:

kontakt@bhpsolutions.pl
tel. 784 477 104